Nákupný košík
0 položiek
 

Všeobecné obchodné podmienky

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci urobením a potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru.
2. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

1. Objednávku je možné realizovať prostredníctvom internetovej objednávky, telefonicky, e-mailom, alebo písomne na našej adrese.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás budeme samozrejme bezodkladne informovať.
2. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúcim daným normám, predpisom a nariadeniam, ktoré platia na území Slovenskej republiky. Zároveň ak je to pre daný druh tovaru obvyklé tak aj záručnými listami, zoznamom záručných servisných pracovísk.
3. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

1. Záväzné potvrdenie objednávky po preverení dostupnosti a termínu dodania vám zašleme e-mailom alebo potvrdíme telefonicky.
2. V prípade objednávky v pracovných dňoch Vám zašleme potvrdenie v deň uskutočnenia objednávky. V prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky najbližší pracovný deň po uskutočnení Vašej objednávky. O odoslaní tovaru budete taktiež informovaní e-mailom alebo telefonicky. V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme, samozrejme, kontaktovať.

4) STORNO OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci nesplnil podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent ceny tovaru.

5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci má podľa zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, poštou, alebo osobne s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom účtu Vášho bankového účtu. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent ceny tovaru.
2. Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky:

  • Dodaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt
  • Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  • Tovar musí byť nepoškodený a nesmie byť použitý
  • Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
  • Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe
  • Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu.


Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.
3. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

1. Objednaný tovar Vám zašleme prostredníctvom:
  a) Slovenskej pošty..... + 4,-€
  b) prepravnej služby podľa platného cenníka prepravcu
2. Pri objednávke a dodávke tovaru nad 240,- € vrátane DPH, neplatíte poštovné a dopravné náklady.
3. Je možné dohodnúť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácie jednotlivej objednávky.

7) DODACIA LEHOTA

1. Dodacia lehota je v prípade tovaru na sklade do 48 hodín.
V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás neodkladne kontaktovať.

8) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

1. Na všetky výrobky predávané prostredníctvom www.senzor-shop.sk sa vzťahuje základná záruka v dĺžke 24 mesiacov odo dňa zakúpenia produktu, ak výrobca nestanovil dlhšiu záručnú dobu.
2. O prípadnej vade tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu firmu. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom, alebo poštou. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme.
3. Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,... ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka sa mimo iného nevzťahuje na vady:
  a)vzniknuté, bežným opotrebením pri jeho používaní
  b) spôsobené nesprávnym použitím výrobku
  c) nesprávnym skladovaním
4. Postup pri reklamácii:
 a) informujte nás o reklamácii e-mailom, alebo poštou.
 b) tovar zašlite, alebo doručte (nie na dobierku) na našu adresu alebo prineste osobne vo vopred dohodnutom termíne. Termín doručenia je možné dohodnúť aj telefonicky.
 c) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
 d) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako pozáručná.
5. V prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútený účtovať nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru servisným strediskom alebo našou firmou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne informovať o stave reklamácie.

9) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe, či inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Pri nakladaní s osobnými údajmi sa predávajúci zaväzuje riadiť zákonom č.428/2003 Zb.z. O ochrane osobných údajov.
2. Zákazník využívaním služieb internetového obchodu dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii a nákupe sú požadované základné informácie o zákazníkovi, ktoré slúžia k riadnemu dodaniu objednaného tovaru, reklamácii, či servisu.